[:el]Πολιτική Απορρήτου

Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και σκοπεύουμε να τα προστατεύσουμε. Η πολιτική απορρήτου μας συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, καθώς και με τους Νόμους 2472/1997, 3471/2006 και 2819/2000, και τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλέγουμε και διατηρούμε με τη συγκατάθεσή σας και την έγκρισή σας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Είστε κάτοχος όλων των πληροφοριών σας και δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός εάν μας έχετε δώσει άδεια ή εάν έχετε ειδοποιηθεί από εμάς.

Λαμβάνουμε δεδομένα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο https://pickabox.gr, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η διεύθυνση IP, η τοποθεσία, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης. Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες, πελάτες ή τρίτους προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας σε εσάς.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τις υπάρχουσες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς για να σας δείξουμε εμπορικό περιεχόμενο που μπορεί να είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς.

Μπορείτε να διαγράψετε, να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: info@pickabox.gr

Μπορούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες σας εάν απαιτείται από το νόμο και εάν κριθεί απαραίτητο για την αποτροπή παράνομης δραστηριότητας ή παραβίασης τυχόν εφαρμοστέων νόμων της Επικράτειας.

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε τις πλήρεις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει και ισχύει. Συμφωνείτε πλήρως και ανεπιφύλακτα με τέτοια χρήση, δηλώνοντας την επιθυμία σας σε μια σελίδα “ειδοποίηση cookie” ή αναδυόμενο παράθυρο.

Δίνουμε τις πληροφορίες σας στα άτομα και τις εταιρείες που μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι συνεργάτες μας πρέπει να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν μόνο τα στοιχεία σας σύμφωνα με τη συμφωνία που συνάψουμε μαζί τους, καθώς και με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τυχόν τρίτα μέρη, στα οποία παρέχουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συμφωνήσουν με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν αλλάξει η κυριότητα της επιχείρησής μας, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας στον νέο κάτοχο, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν την υπηρεσία. Ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Αυτή η πολιτική απορρήτου παραμένει έγκυρη και ισχύει και ισχύει σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του pickabox.gr και επακόλουθης μεταφοράς των πληροφοριών σας στον νέο κάτοχο.

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη ειδοποίηση και εντός του υφιστάμενου ή δυνητικού νομικού πλαισίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ακριβές, ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επαγγελματική ή νομική συμβουλή ή επίσημη σύσταση και αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τυχαίες, έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους ή για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών που προκύπτουν από απώλεια κέρδους, απώλεια συμβολαίων, καλή θέληση, δεδομένα, πληροφορίες, έσοδα, αναμενόμενες εξοικονομήσεις ή επιχειρηματικές σχέσεις, ανεξάρτητα από το εάν ενημερώνονται ή όχι για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι διακομιστές που κάνουν αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμο δεν θα περιέχουν λάθη, ιούς ή σφάλματα και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε επαρκή προστασία για τέτοιες απειλές. Σας συνιστούμε να σαρώσετε τυχόν αρχεία πριν από τη λήψη.

Ισχύει από 30/8/2020[:en]Privacy Policy

We respect the confidentiality of your personal data and aim to protect them. Our privacy policy complies with European Regulation (EC) No 45/2001, as well as with Laws 2472/1997, 3471/2006 and 2819/2000, and Presidential Decrees 207/1998 and 79/2000 on the protection of personal data, as amended from time to time, as well as with any other applicable legislation.

We collect and keep with your consent and approval the personal data you provide us, including information such as your name, your e-mail address. You own all your information and we do not collect, use or process any other information about you unless you have given us permission, or you have been notified by us.

We receive data about you each time you use the computer, mobile phone or other device in order to access http://bookaband.gr, such as the pages you visit, the IP address, location, type of browser. We may receive data from our advertising partners, customers or third parties in order to improve the quality of our services to you.

In addition, we process data from your existing information relating to you to show you commercial content that might be relevant and interesting to you.

You can delete, correct or amend your personal information at any time, by sending an e-mail at: info@pickabox.gr

We may provide your information if required by law and if deemed necessary to prevent any illegal activity or violation of any applicable laws of the Territory.

We use cookies only to gather the necessary information in order to provide to you our full services, in accordance with EU legislation on cookies, as in force and effect. You fully and unreservedly consent to such use by indicating your wish at a “cookie notice” page or pop-up window.

We give your information to the people and companies that help us provide the services we offer. In all of these cases our partners must agree to only use your information consistent with the agreement we enter into with them, as well as this privacy policy.

Any third parties, to whom we give your information in order to provide you our services, must agree with this privacy policy.

If the ownership of our business changes, we may transfer your information to the new owner so they can continue to operate the service. But they will still have to comply with the commitments we have made in this privacy policy.

This privacy policy remains valid and in full force and effect in case of change of ownership of pickabox.gr and subsequent transfer of your information to the new owner.

We reserve our right to change the terms of this privacy policy at any time, with prior notification and within the existing or potential legal framework.

DISCLAIMER

While we make every effort to ensure that the content of this website is accurate, the website is provided ‘as is’ and we make no representations or warranties in relation to the accuracy or completeness of the information provided.

Nothing on this website should be taken to constitute professional or legal advice or a formal recommendation and we exclude all representations and warranties relating to the content and use of this site. In no event will we be liable for any incidental, indirect, consequential or special damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of profit, loss of contracts, goodwill, data, information, income, anticipated savings or business relationships, whether or not advised of the possibility of such damage, arising out of or in connection with the use of this website or any linked websites.

We do not warrant that the servers that make this website available will be error, virus or bug free and you accept that it is your responsibility to make adequate provision for protection against such threats. We recommend scanning any files before downloading.

Effective as of  30/8/2020

 

[:]